увођење образовног профила електротехничар процесног управљања

Увођење образовног профила Електротехничар процесног управљања


У намери да се осавремени настава применом нових технологија у области управљања електромоторним погонима, у нашој школи је настала идеја о увођењу образовног профила Електротехничар процесног управљања у електротехничке школе у Републици Србији.
Примена нових технологија у овој области, која се односи на примену рачунара у управљању, је била присутна у пракси али уз скупу обуку техничара и инжењера у иностранству или плаћање услуга иностраним фирмама.
Након прибављених мишљења социјалних партнера у локалној заједници, мишљења продекана за сарадњу са привредом Електротехничког факултета у Београду, израде функционалне мапе профила и нацрта наставног плана и програма за прву годину, наша школа је, уз подршку Електротехничких школа "Раде Кончар" у Београду и "Никола Тесла" у Нишу, упутила званичну иницијативу за увођење новог образовног профила тадашњем министру просвете и спорта 2004. године и она је прихваћена.
Стручни тим за израду нацрта наставних планова и програма стручних предмета за све четири године школовања су сачињавали представници наше школе и Електротехничких школа "Раде Кончар" у Београду и "Никола Тесла" у Нишу. Представници наше школе су  били наставници: Зоран Јаковљевић као носилац идеје, Ратко Опачић, Бранислав Тадић, Весна Стојановић-Јаћимовић, Љиљана Никовић, Молорад Бједов, Снежана Трајковић и Драган Анђеловић, који су имали вишегодишње претходно искуство у привреди у области енергетике, електромоторних погона, електронике, енергетске електронике, аутоматике и рачунарских управљачких система. Израђени нацрти планова и програма су након коначне обраде објављени у Службеном гласнику РС (Просветни гласник, 2005. године).
У циљу имплементације новог образовног профила осавремењене су постојеће и основане две нове школске лабораторије за микроконтролере и програмабилне логичке контролере, за које је набављена савремена стандардна опрема. Многи ученици завршног разреда су учествовали у даљем опремању лабораторија, посебно Лабораторије за програмабилне логичке контролере, израдом специјалне опреме кроз практичне матурске радове. Значајан допринос опремању наведених лабораторија су дали и заинтересовани ученици са других образовних профила (Елекротехничар електронике и Електротехничар рачунара), кроз практичне матурске радове из предмета који су у корелацији са рачунарским управљањем.
Упоредо су текле активности на обуци наставника. Управа школе је омогућила похађање стручног семинара на тему Програмабилни логички контролери. Уводи се пракса јавних демонстрација сваке нове лабораторијске вежбе ради преношења знања и размене искуства међу колегама.
Прва генерација ученика је уписана 2005. године. Школа им је кроз наставу на овом образовном профилу пружила могућност да овладају процесном опремом и техникама рачунарског управљања процесима аутоматизоване производње и услуга, а тиме да се брзо укључе у процес рада и стекну добре основе за даље самостално усавршавање или настављање школовања.
Наравно, преиспитивање искуства у досадашњем раду на реализацији овог образовног профила указује да је потребно даље развијање наставног плана и програма кориговањем или допуњавањем појединих његових делова.
Посебан значај увођења овог образовног профила је у томе што је у школски програм уведено изучавање рачунара као саставне компоненте физичког система, а не само рачунара као алата и уређаја за обраду, складиштење и размену података. Напоменимо да су рачунарске технологије уведене у служби управљања прошириле могућности примене Теслиног индукционог мотора. 

Весна Стојановић-Јаћимовић