Пројекат "Guardians Of Achievements in Learning"

                                                                                   

ПРОЈЕКАТ “Guardians Of Achievements in Learning”

 

Пројекат је “Guardians Of Achievements in Learning” је одобрен за финансирање у позиву за 2020.годину у оквиру програма Еразмус+.

Школа покреће овај пројекат са жељом да унапреди подршку ученицима у процесу учења. Циљ је пружање квалитетне професионалне подршке наставницима и стручним сарадницима како би у нашој школи изградили стратегије које ће унапредити успешност ученика са тешкоћама у учењу, и без њих, превенирање осипања ученика из школе и рано напуштање школовања. 

Очекујемо да ће се реализацијом предвиђених активности пројекта:

  • утицати на то да запослени у школи боље разумеју принципе инклузивног образовања, да се стратешка документа школе обогате новим програмима и активностима те да школа настави свој развој као пријатно и сигурно окружење за све
  • утицати на то да запослени у школи боље разумеју различите потребе ученика ивезу школа – ученик – породицазначајну за рано препознавање ученика који су у ризику од постизања лошег успеха у школи и ризику од напуштања школе
  • утицати на даљу примену метода и технологија модерне, савремене наставе која одговара потребама ученика 21.века
  • омогућити видљивост наше школе у европском окружењу, развити други међународни пројекти те ојачати мултикултуралне и језичке комепетнције наставника и ученика.

 

Сажетак пројекта

У својој дугој историји, Електротехничка школа "Никола Тесла" је увек пратила савремене тенденције у образовању. Претходних година смо успоставили пријатељску сарадњу са многим школама у иностранству ради праћења развоја образовања у другим срединама и нових токова образовања за 21.век. Анализирани подаци самовредновања указују на пораст броја исписаних ученика, ученика који понављају разред и ученика којима је потребна додатна образовна подршка. Знамо да је квалитетно и доступно образовање од изузетног значаја за развој и напредак целокупног друштва те да је кључ квалитетног образовања у рукама добро обучених наставника који разумеју потребе савремених ученика и наставу организују тако да буде у складу са њима. Наставници и стручни сарадници који су професионално оснажени, компетентни да одговоре на образовне потребе ученика са различитим видовима тешкоћа у учењу, али и без њих, који поседују вештине да организују рад у одељењу са ученицима који имају потребу за додатном подршком као и да створе атмосферу прихватања и сарадње, веома су важан ресурс једне установе и мотивишући фактор за све учеснике образовно-васпитног процеса. Желимо да учимо од колега из Европе, где је примена инклузивног образовања знатно дужа, како бисмо се упознали и са методама рада са ученицима са тешкоћама у учењу за које не постоји адекватна обука у нашој земљи. Због тога што желимо да пружимо подршку ученицима у процесу учења, да предупредимо њихов неуспех у школи и превенирамо њихово рано напуштање школовања, покрећемо пројекат “Guardians Of Achievements in Learning”.

Циљ овог пројекта је пружање квалитетне професионалне подршке наставницима и стручним сарадницима како би у нашој школи изградили нове стратегије које ће унапредити успешност ученика са тешкоћама у учењу, и без њих, превенирати осипање ученика из школе и рано напуштање школовања.

У нашој школи је створен тим запослених (руководиоци, стручни сарадници, наставници, административни радници) који ће својом мотивисаношћу, одговорношћу и искуством допринети реализацији циљева пројекта. Учесници мобилности ће бити чланови и координатори школских тимова - запослени који имају капацитета да мотивишу своје окружење и унапређују квалитет рада школе у деловима програма превенције осипања ученика из школе и програма тима за инклузивно образовање.

Циљеви и програми одабраних курсева у потпуности одговарају постављеним циљевима нашег пројекта, и шире, потребама школе дефинисаним Европским развојним планом. Учесници мобилности ће учествовати у свим припремним активностима, отићи на стручно усавршавање, учествовати у планираним курсевима и бити активни учесници онлајн заједнице наставника пре, за време и после курса. Предложене активности ће: унапредити компетенције за подучавање и учење у пружању додатне образовне подршке ученицима којима је потребна и ученицима који су у ризику од постизања лошег успеха у школи и ризику од раног напуштања школе; омогућити даље развијање школских стратегија за примену метода и технологија савремене наставе која одговара потребама ученика 21.века; даље развијати дигиталне компетенције запослених и ученика кроз примену савремених ИКТ алата; подићи ниво интернационализације наше школе тако што ће се развијати нови еТwиннинг пројекти и други пројекти у оквиру програма Еразмус+.

Реализацијом овог пројекта очекује се вишеструка добит. Учесници мобилности ће на огледним часовима и активностима стечена знања и вештине употребити да пруже подршку ученицима у процесу учења на настави. Мобилисаће своје уже тимове и радити на преношењу стечених знања у нашем колективу како би се осигурало да се разумеју и остварују развојни план и пројектни циљеви. Пројектне активности ће утицати на развој тимског духа и добрих међуљудских односа у колективу. Очекујемо да ће се реализованим активностима утицати на повећање мотивације ученика, њихово веће ангажовање и сарадњу у процесу учења. Развићемо делотворније школске стратегије које ће утицати на повећање успешности ученика са тешкоћама у учењу, и без њих, и на превенцију осипања ученика из школе. Велики део активности предвиђених овим пројектом подразумева активно укључивање наших ученика који ће стога моћи и да учествују у њиховој евалуацији и тако допринесу праћењу квалитета реализације пројекта.

Као резултате остварених циљева видимо и ширење стечених знања на националном и међународном плану. Желимо да делујемо на друге школе тако што ћемо промовисати примену иновација у настави и учењу, вредности инклузивног образовања, стратегије успостављања климе међусобног поштовања и сарадње. Желимо да будемо опажени у јавности као школа која спремно дочекује нове генерације ученика и одговара на њихове потребе. Дугорочна добробит је и успостављање сарадње са другим наставницима и школама у иностранству и наше заједничко учествовање у међушколским пројектима на међународном нивоу.

 

Project Summary “Guardians Of Achievements in Learning” (translated by teacher Katarina Kozlovački)

 

Презентација  пројекта “Guardians Of Achievements in Learning” на седници Наставничког већа одржаној 14.09.2020.године са текстом конкурса за избор учесника мобилности

 

Извештај Комисије за одабир кандидата по Конкурсу за избор учесника мобилности

 

Конкурс  за израду визуелног идентитета и логоа пројекта “Guardians Of Achievements in Learning” (за ученике школе).

 

Извештај о резултатима конкурса за лого пројеткта.