информације о Савету родитеља

План рада Савета родитеља

И ове школске године Савет родитеља ће наставити са активним учешћем у животу и раду школе. Редовно ће:

- пратити извештаје о успеху и владању ученика као и мера за њихово побољшање

- давати сугестије за побољшање успеха и решавање текућих проблема и предлагати мере за осигуравање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

- ангажоваће се како би градске стрктуре санирале школску зграду и обезбедили оптималне услове за рад и учење

- учествовати на школским прославама и другим манифестацијама у организацији школе

-Савет родитеља ће кроз своје комисије учествовати у припреми и реализацији ђачких екскурзија (одабир дестинација, времена извођења, агенција), изабрати школског фотографа, осигуравајуће друштво, а бавиће се и питањем безбедности ученика (ИД картице, физичко обезбеђење)

-координираће акцијама опремања школских кабинета и лабораторија наставним средствима и училима од донација родитеља, као и награђивања успешних ученика школе

-предлагати свог представника у орган управљања, стручни актив за развојно палнирање и друге тимове

-разматрати предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању

-учествовати у поступку предлагања изборних предмета и поступку избора уџбеника

Редовне седнице (оквирно):

-почетком школске године (септембар): конституисање Савета родитеља, избор председника и представника за Школски одбор

-новембар: разматрање извештаја о успеха ученика на крају првог класификационог периода; извештаји о изведеним екскурзијама

-јануар: разматрање извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта

-април: разматрање извештаја о успеху на крају трећег класификационог периода

-мај/јун: успех ученика на крају наставног дела године.